ไม่มีหมวดหมู่

Category

แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการธุรการ Generation Y ของสำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย พ.อ.อ.หญิง ปิยวัชร ทำดี ปีการศึกษา 2566 ปิยวัชร-ทำดี-ISDownload
Read More
สมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวญาดา บัวหลวง ปีการศึกษา 2566 6006061_ญาดา-บัวหลวง-ฉบับสมบูรณ์-1Download
Read More
ประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวอ้อมดาว คำยอด ปีการศึกษา 2566 อ้อมดาว-คำยอด-IS-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฐชา  ลีลาภิรักษ์ ปีการศึกษา 2566 ณัฐชา-ลีลาภิรักษ์_บทความฉบับสมบูรณ์-CopyDownload
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
Read More
คุณภาพชีวิตของบุคลากร สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวปนัดดา คำเพชร ปีการศึกษา 2566 ปนัดดา-คำเพชร-ฉบับสมบูรณ์-นำขึ้นเว็บDownload
Read More
ภาวะผู้นำและแรงจูงใจที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้นำชุมชน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายอนาวิน กอประเสริฐสุด ปีการศึกษา 2566 อนาวิน-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
คุณภาพการบริการสาธารณะของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฏฐพร หล่อปรีชากุล ปีการศึกษา 2566 ณัฏฐพร-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ♦️ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารราชการจังหวัดแนวใหม่” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยผู้ร่วมเสวนา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีปรองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคลดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา จิตตรุทธะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ก่อนการเสวนา ดร.วีระยุทธ ได้นำเสนอแนวคิดและวิธีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพื่อนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศ📖 อ่านบทความที่ https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/602/533 ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ศิษย์เก่าของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ และผู้สนใจ รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป คณบดี ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์...
Read More
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวกชพร เลาหเจริญ ปีการศึกษา 2566 กชกร-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
1 2 3 66