ไม่มีหมวดหมู่

Category

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น. Topic: สอบโครงร่าง Time: Aug 30, 2023 18.00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2724454253?pwd=OHlLQTRvWkJTbERQcHIxWEpmZVljQT09 Meeting ID: 272 445 4253 Passcode: 1234
Read More
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักปกครองท้องที่    นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว วัฒนา ประทุมสูตร ปีการศึกษา 2566 วัฒนา-ISDownload
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว สิริกาญจน์ ภักดีชัยอานันท์ ปีการศึกษา 2566 สิริกาญจน์-านสมบูรณ์-2.66Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายประสงค์ ศรีโสภา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2566 บทที่-1-5-นายประสงค์-ศรีโสภาDownload
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา  15.00 – 16.30 น. Topic: สัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของคุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์Time: Aug 11, 2023 13:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92958311375?pwd=QjhWdWtPT2V3OTBuRExiZCtoaFh3dz09 Meeting ID:  929 5831 1375Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณศรัณย์รัชต์ รัตนพันธ์Time: Aug 11, 2023 13:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92958311375?pwd=QjhWdWtPT2V3OTBuRExiZCtoaFh3dz09 Meeting ID: 929 5831 1375Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณชลิดา กันหาลิลา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.30 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณชลิดา กันหาลิลาTime: Jul 20, 2023 18:00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99650073364?pwd=cnA1a3lNY2tuQy8vRE5pM2ZySGZNUT09 Meeting ID: 966 3477 9203Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวนิดา จรรยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณวนิดา จรรยาTime: Jul 16, 2023 09:00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96634779203?pwd=aUdWUGF6VUJIL2FKdE1lMjBGNHI4dz09 Meeting ID: 966 3477 9203Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพรเทพ ล้อมพรม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 – 19.30 น. Topic: สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ของคุณพรเทพ  ล้อมพรมTime: Jul 19, 2023 18:00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96462676004?pwd=R1pTNXVGbXpKZ2VKTDhZQU1hSVc2UT09 Meeting ID: 964 6267 6004Passcode: 123456
Read More
1 2 3 63