August 2020

Month

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณเพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-13.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (มอรมอน)”
Read More