April 2024

Month

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฐชา  ลีลาภิรักษ์ ปีการศึกษา 2566 ณัฐชา-ลีลาภิรักษ์_บทความฉบับสมบูรณ์-CopyDownload
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
Read More