February 2020

Month

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ด้วย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีคำสั่งแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายสังคมศาสตร์ และให้พ้นจากตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นั้น จึงขอให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ศาสตราจารย์เอนกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ มาร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อคณบดีจะมอบหมายให้อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ ที่มีความเหมาะสม มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ของท่านต่อไป ********** #เอกสารที่เกี่ยวข้อง คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.008/2563 เรื่อง ปรับโครงสร้างและแต่งตั้งบุคลากร (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) http://publicad.rsu.ac.th/?p=6670 คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร (17 กุมภาพันธ์...
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.015/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากร (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.008/2563 เรื่อง ปรับโครงสร้างและแต่งตั้งบุคลากร  (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) (ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์)
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำและการเขียนเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์(research proposal) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวนับเป็นรุ่นที่ 1 กำหนดจัดเป็นเวลา 2 วัน ในวันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                    
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ขอเชิญนักศึกษาระดับ #ปริญญาเอก ทุกคน รับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติ “การสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์” โดย ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 2  มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More