ข่าว ประกาศ กิจกรรม

ข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรมของสถาบันฯ

คู่มือนักศึกษา ปริญญาเอก-โท

ข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาควรทราบตลอดระยะเวลาการศึกษา

กิจกรรมในรั้ว ม.รังสิต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

แหล่งนำเสนองานวิจัย

ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ หาข้อมูลได้ที่นี

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2565/66

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร..)  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 455,000 บาท (ส่วนลด 10%  ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ)

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป..)  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 204,000 บาท (ส่วนลด 20% ให้แก่ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การมหาชน)

ข่าว ประกาศ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 8 กรกฎาคม 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ เรือโทหญิง ภัทราภรณ์ ผ่องแผ้ว นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันศุกร์ที่ 8...
Read More

ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ป.โท ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 17 มิถุนายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณนิติศาสตร์ เรืองยิ้ม และคุณพรรณภา ชินดรเดชา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ 10 มิถุนายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอัญชลินทร์ สิงห์คำ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 10 มิถุนายน 2565

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณวรวรรณ เอกพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน...
Read More

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ป.เอก ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More

Aerial View of Rangsit University