ผลงาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ฐานข้อมูล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผลงานของนักศึกษา สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

คู่มือนักศึกษา ปริญญาเอก-โท

ข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาควรทราบตลอดระยะเวลาการศึกษา

กิจกรรมในรั้ว ม.รังสิต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

แหล่งนำเสนองานวิจัย

ส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ หาข้อมูลได้ที่นี

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร..)  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 455,000 บาท (ส่วนลดค่าหน่วยกิต 5%  ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ)

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป..)  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 189,000 บาท (ส่วนลดค่าหน่วยกิต 20% ให้แก่ข้าราชการและพนักงานภาครัฐ)

ข่าว ประกาศ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด

คำสั่ง : แต่งตั้ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต คำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป ดำรงตำแหน่ง คณบดีสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้...
Read More

รวมภาพ การเสวนา “การบริหารราชการจังหวัดแนวใหม่”

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ♦️ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “การบริหารราชการจังหวัดแนวใหม่” เมื่อวันเสาร์ที่ 17...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 15 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสมัชชา นิจอาคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 15...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 5 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณภัครธรณ์ เอี่ยมอำภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 5 มกราคม 2567

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 5...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ 26 ธันวาคม 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสุภัสสร หาญลำยวง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม...
Read More

Aerial View of Rangsit University