ไม่มีหมวดหมู่

Category

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของสำนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ประชุมพวก ปีการศึกษา 2566 พิมพ์พรรณ-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
คุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุภาวดี ดวงคล้าย ปีการศึกษา 2566 สุภาวดี-ดวงคล้าย-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวกรรณิการ์ รอดเนียม ปีการศึกษา 2566 กรรณิการ์-รอดเนียม-IS-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างกับผลกระทบในการปฏิบัติงานภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุชาวลี สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2566 สุชาวลี-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรณีศึกษา สถานีตำรวจทางหลวง 1 (ฉะเชิงเทรา) กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย พ.ต.ท.พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ ปีการศึกษา 2566 พิชยะพัศ-IS-ฉบับสมบูรณ์-1Download
Read More
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวมนต์วลี แตงงาม ปีการศึกษา 2566 IS-มนต์วล์-เล่มสมบูรณ์
Read More
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจทางการบริหารกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการธุรการเจเนอเรชันวาย ในสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวชฎาพร โพธิมน ปีการศึกษา 2566 ชฎาพร-โพธิมน-IS-สมบูรณ์Download
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสมัชชา นิจอาคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของคุณสมัชชาTime: Jan 15, 2024 10:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96690134137?pwd=dDljR041QmJFMjJaMnpSRjRueFNZZz09 Meeting ID: 966 9013 4137Passcode: 123456
Read More
คุณภาพการบริการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุกัญญา ทองเสือ ปีการศึกษา 2566 สุกัญญา-ทองเสือ-IS-สมบูรณ์-2Download
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณภัครธรณ์ เอี่ยมอำภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณภัครธรณ์Time: Jan 5, 2024 13:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09 Meeting ID: 964 5096 9322Passcode: 123456
Read More
1 2 3 4 66