หลักสูตร ปริญญาโท

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A.


ปรัชญาของหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มุ่งสร้างนักบริหารในราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารกิจการภาครัฐทั่วไป รวมถึงนักการเมืองทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคลากรท้องถิ่น นักปกครองท้องที่ องค์การพัฒนาเอกชน หรือธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับราชการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้ความเป็นจริงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักทฤษฎีองค์การการบริหารเชิงพื้นที่ การบริหารและปฏิบัติการของภาครัฐทุกระดับ ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีทักษะในภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์วิจัย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสมัยใหม่และ E-GOVERNMENT


หน่วยกิตและแผนการศึกษา

หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่

แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ


คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)


เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

พิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์ในการทำงาน ใบสมัคร หลักฐานการศึกษา และสอบสัมภาษณ์


วัน เวลาเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 3 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม


สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3

publicad.rsu.ac.th 

โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1031, 1048

สมัครเรียนได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th/


โครงสร้างหลักสูตร