ผลงาน วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

Category

ฐานข้อมูล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ผลงานของนักศึกษา สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฐชา  ลีลาภิรักษ์ ปีการศึกษา 2566 ณัฐชา-ลีลาภิรักษ์_บทความฉบับสมบูรณ์-CopyDownload
Read More
คุณภาพชีวิตของบุคลากร สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวปนัดดา คำเพชร ปีการศึกษา 2566 ปนัดดา-คำเพชร-ฉบับสมบูรณ์-นำขึ้นเว็บDownload
Read More
ภาวะผู้นำและแรงจูงใจที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้นำชุมชน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายอนาวิน กอประเสริฐสุด ปีการศึกษา 2566 อนาวิน-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
คุณภาพการบริการสาธารณะของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฏฐพร หล่อปรีชากุล ปีการศึกษา 2566 ณัฏฐพร-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวกชพร เลาหเจริญ ปีการศึกษา 2566 กชกร-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ทัศนคติของข้าราชการต่อธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวพิมพ์สุดา แสงเกร็ด ปีการศึกษา 2566 พิมพ์สุดา-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายอัศนัย ทวีสาร ปีการศึกษา 2566 อัศนัย-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชนในภาครัฐกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน:ศึกษากรณี ชุมชนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายปรัชญ์ญาวิชญ์ ถีอาสนา ปีการศึกษา 2566 ปรัชญ์ญาวิชญ์-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของสำนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ประชุมพวก ปีการศึกษา 2566 พิมพ์พรรณ-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
คุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุภาวดี ดวงคล้าย ปีการศึกษา 2566 สุภาวดี-ดวงคล้าย-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
1 2 3 4