July 2020

Month

#ข่าวกิจกรรม #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้ “ผ่าน” (แบบมีเงื่อนไข) โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามที่คณะกรรมการแนะนำ แล้วส่งให้กรรมการแต่ละท่านตรวจสอบเพื่อรับรองการจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ต่อไป. จากซ้ายไปขวา : ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.ตระกูล มีชัย กรรมการ, ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำหลักสูตรและกรรมการ, หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี, ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดีและกรรมการ, ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “นโยบายว่าด้วยอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ กรณีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทย”
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ปฏิทินกิจกรรม Workshop ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 : วันที่ 12-13 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. หัวข้อ : คำถามการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : วันที่ 19-20 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. หัวข้อ : การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS มาใช้ประกอบการอบรมด้วย ครั้งที่...
Read More