April 24, 2024

Day

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวณัฐชา  ลีลาภิรักษ์ ปีการศึกษา 2566 ณัฐชา-ลีลาภิรักษ์_บทความฉบับสมบูรณ์-CopyDownload
Read More