June 2020

Month

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี เป็นประธาน (6 มิ.ย. 2563)
Read More
#ข่าวกิจกรรม #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ “ผ่าน” (แบบมีเงื่อนไข) โดยคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ ให้นักศึกษาดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาในเล่มดุษฎีนิพนธ์ตามที่คณะกรรมการแนะนำ แล้วส่งให้กรรมการแต่ละท่านตรวจสอบเพื่อรับรองการจบการศึกษาอย่างสมบูรณ์ต่อไป.
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นางสาวอุไรวรรณ สุขอนันต์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต
Read More