January 2024

Month

ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวกชพร เลาหเจริญ ปีการศึกษา 2566 กชกร-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ทัศนคติของข้าราชการต่อธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวพิมพ์สุดา แสงเกร็ด ปีการศึกษา 2566 พิมพ์สุดา-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายอัศนัย ทวีสาร ปีการศึกษา 2566 อัศนัย-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชนในภาครัฐกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน:ศึกษากรณี ชุมชนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นายปรัชญ์ญาวิชญ์ ถีอาสนา ปีการศึกษา 2566 ปรัชญ์ญาวิชญ์-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการสาธารณะของสำนักงานอัยการ จังหวัดนนทบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ประชุมพวก ปีการศึกษา 2566 พิมพ์พรรณ-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
คุณภาพการบริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุภาวดี ดวงคล้าย ปีการศึกษา 2566 สุภาวดี-ดวงคล้าย-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร โครงการชลประทานพัทลุง จังหวัดพัทลุง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวกรรณิการ์ รอดเนียม ปีการศึกษา 2566 กรรณิการ์-รอดเนียม-IS-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างกับผลกระทบในการปฏิบัติงานภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุชาวลี สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2566 สุชาวลี-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรณีศึกษา สถานีตำรวจทางหลวง 1 (ฉะเชิงเทรา) กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย พ.ต.ท.พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ ปีการศึกษา 2566 พิชยะพัศ-IS-ฉบับสมบูรณ์-1Download
Read More
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวมนต์วลี แตงงาม ปีการศึกษา 2566 IS-มนต์วล์-เล่มสมบูรณ์
Read More
1 2