March 2020

Month

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และมี ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงให้งดการจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายในชั้นเรียนทุกรายวิชา นั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในช่วง 2 เดือนนับจากนี้ตามการคาดการณ์ของทางราชการ *จึงขอเลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก วิชา PAD 707 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา และระดับปริญญาโท วิชา PAD 622 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำหรับรายวิชาอื่น จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ตามที่มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา “การปฏิรูปการบริหารกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังอยู่ในภาวะเฝ้าระวัง ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมอภิปรายและผู้เข้าร่วมรับฟังอาจไม่ได้รับความสะดวกจากมาตรการความเข้มงวดต่างๆ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงขอยกเลิกการจัดงานในวันดังกล่าวไปก่อน และจะกำหนดวัน-เวลาที่เหมาะสมอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกและหวังว่าทุกท่านจะให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป.  
Read More