ไม่มีหมวดหมู่

Category

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณฐนัตถ์Time: Jan 5, 2024 15:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09 Meeting ID: 964 5096 9322Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสุภัสสร หาญลำยวง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-15.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของ คุณสุภัสสรTime: Dec 26, 2023 14:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94033574577?pwd=TDdWdlRjSXA1VktLZTZOWVN3bFA3UT09 Meeting ID: 940 3357 4577Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณจิรกิตติ์ อรุณสวัสดิ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-14.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของ คุณจิรกิตติ์ Time: Dec 26, 2023 13:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/94033574577?pwd=TDdWdlRjSXA1VktLZTZOWVN3bFA3UT09 Meeting ID: 940 3357 4577Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณประภาสิริ ชาติไทย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณประภาสิริ Time: Nov 30, 2023 13:00น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96302530916?pwd=TUQxK2tZZVcxbmNKalhvZHhxN09GQT09 Meeting ID: 963 0253 0916 Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ ร.ต.ท.หญิงอริศรา และ ร.อ.เชษฐ์สกุล นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. Topic: สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.ท.หญิงอริศรา และ ร.อ.เชษฐ์สกุลTime: Nov 3, 2023 09:00 Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96233116646?pwd=U041SmxZYWFaYlQxbjhSbUgrZWFCUT09 Meeting ID: 962 3311 6646Passcode: 1234
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณยุทธชัย รำไพวรรณ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00-17.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Time: Oct 26, 2023 15:00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92929430033?pwd=UGhOclptOGNSRStTQ1VSbHhrNTBTdz09 Meeting ID: 929 2943 0033 Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฏนุพล อ่วมพิทยา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ Time: Oct 26, 2023 13:00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92929430033?pwd=UGhOclptOGNSRStTQ1VSbHhrNTBTdz09 Meeting ID: 929 2943 0033 Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณกมลฉัตร ฉัตรไพฑูรย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น. Topic: สอบโครงร่าง Time: Aug 30, 2023 18.00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2724454253?pwd=OHlLQTRvWkJTbERQcHIxWEpmZVljQT09 Meeting ID: 272 445 4253 Passcode: 1234
Read More
การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักปกครองท้องที่    นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว วัฒนา ประทุมสูตร ปีการศึกษา 2566 วัฒนา-IS-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว สิริกาญจน์ ภักดีชัยอานันท์ ปีการศึกษา 2566 สิริกาญจน์-านสมบูรณ์-2.66Download
Read More
1 2 3 4 5 66