November 2019

Month

?โอกาสก้าวหน้าของ #ข้าราชการ #พนักงานรัฐวิสาหกิจ #พนักงานองค์การมหาชน #เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ? รับสมัครนักศึกษา ?ปริญญาเอก & ปริญญาโท #รัฐประศาสนศาสตร์ #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ#มหาวิทยาลัยรังสิต————————ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปร.ด.)ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 455,000 บาท ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 173,000 บาท————————? รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง มกราคม 2563เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ? รับส่วนลดพิเศษ 20% ระดับปริญญาโท และ 10% ระดับปริญญาเอก สำหรับศิษย์เก่า ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ? สามารถแบ่งจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดอกเบี้ย 0% ? ทุนเรียนดี “ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์” ทุนเรียนดี “ประสิทธิ์-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์”————————? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่?สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ โทร. 02-997-2200 ต่อ 1048?http://publicad.rsu.ac.th
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Public Administration) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Public Administration) ปรัชญาของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารด้วยการประยุกต์และบูรณาการสหวิทยาการจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างสรรค์มุมมองระดับมหภาคจากมุมกว้าง และระดับจุลภาค ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันและอนาคตแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณค่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในทุกระดับของสังคม ตลอดจนเข้าใจในพลวัตการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นสากลและความเหมาะสมกับบริบทของสภาพและปัญหาการบริหารของไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำ ผู้บริหารให้กับทุกองค์การสามารถบริหารภายใต้แนวคิดการจัดการภายใต้ ระบบธรรมาภิบาลและ E-GOVERNMENT อย่างมีคุณค่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Ph.D. เน้นพัฒนาความรู้ทางปรัชญา วิชาการและวิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎี สำหรับวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตลอดจนทักษะทางการวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง...
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.ม. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A. ปรัชญาของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มุ่งสร้างนักบริหารในราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารกิจการภาครัฐทั่วไป รวมถึงนักการเมืองทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคลากรท้องถิ่น นักปกครองท้องที่ องค์การพัฒนาเอกชน หรือธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับราชการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้ความเป็นจริงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักทฤษฎีองค์การการบริหารเชิงพื้นที่ การบริหารและปฏิบัติการของภาครัฐทุกระดับ ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีทักษะในภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์วิจัย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสมัยใหม่และ E-GOVERNMENT หน่วยกิตและแผนการศึกษา หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36...
Read More
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 (ปริญญาเอก/ปริญญาโท)  ดาวน์โหลด *********** คู่มือจัดทำ ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยรังสิต   ดาวน์โหลด
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)  มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000 โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 1048 email:  publicad@rsu.ac.th สมัครเรียนออนไลน์ :  https://admissiononline.rsu.ac.th
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 20 ต.ค. 62  อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและตุลาการศาลปกครอง , กรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์การบริหารราชการ : จากมหาดไทยถึงศาลปกครอง” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท #สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่  อัลบั้มภาพ อาจารย์วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช บรรยายพิเศษ 20 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 19 ต.ค. 62  ดร.สุริยะใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาทภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายภาครัฐ” ให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ซีรีย์บรรยายพิเศษ “เปิดโลกกว้าง รปศ. จากคนจริง ประสบการณ์จริง”) ดูภาพทั้งหมดที่   อัลบั้มภาพ ดร.สุริยะใส กตะศิลา บรรยายพิเศษ 19 ต.ค. 62
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต 29 ก.ย. 62  ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว รองคณบดีสถาบัน Gen. Ed. และผู้อำนวยการสำนักงาน WISDOM FLIX แห่งมหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายของประเทศไทย ในสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” เป็นการบรรยายในชั้นเรียน วิชา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมไทย และให้มุมมองเชิงนโยบายสาธารณะแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ดู LIVE การบรรยาย ย้อนหลังที่ https://www.facebook.com/WisdomFlix/videos/2187018204737052/UzpfSTEwMzkxNDYyNDM0MzMyMjoxMTUzNTkyOTY1MzIxODg/?modal=admin_todo_tour
Read More