January 2024

Month

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจทางการบริหารกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการธุรการเจเนอเรชันวาย ในสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวชฎาพร โพธิมน ปีการศึกษา 2566 ชฎาพร-โพธิมน-IS-สมบูรณ์Download
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณสมัชชา นิจอาคม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ของคุณสมัชชาTime: Jan 15, 2024 10:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96690134137?pwd=dDljR041QmJFMjJaMnpSRjRueFNZZz09 Meeting ID: 966 9013 4137Passcode: 123456
Read More
คุณภาพการบริการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จังหวัดราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุกัญญา ทองเสือ ปีการศึกษา 2566 สุกัญญา-ทองเสือ-IS-สมบูรณ์-2Download
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณภัครธรณ์ เอี่ยมอำภา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น. Topic: สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของคุณภัครธรณ์Time: Jan 5, 2024 13:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09 Meeting ID: 964 5096 9322Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณฐนัตถ์ สุวรรณานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 15.00 – 17.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณฐนัตถ์Time: Jan 5, 2024 15:00น. Bangkok Join Zoom Meetinghttps://zoom.us/j/96450969322?pwd=ejh1by82TEFmZFZhTzlNMTdrVTVTZz09 Meeting ID: 964 5096 9322Passcode: 123456
Read More
1 2