January 17, 2024

Day

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างกับผลกระทบในการปฏิบัติงานภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวสุชาวลี สุนทรวิภาต ปีการศึกษา 2566 สุชาวลี-IS-เล่มสมบูรณ์Download
Read More
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรณีศึกษา สถานีตำรวจทางหลวง 1 (ฉะเชิงเทรา) กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย พ.ต.ท.พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ ปีการศึกษา 2566 พิชยะพัศ-IS-ฉบับสมบูรณ์-1Download
Read More
คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวมนต์วลี แตงงาม ปีการศึกษา 2566 IS-มนต์วล์-เล่มสมบูรณ์
Read More
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจทางการบริหารกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการธุรการเจเนอเรชันวาย ในสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาวชฎาพร โพธิมน ปีการศึกษา 2566 ชฎาพร-โพธิมน-IS-สมบูรณ์Download
Read More