August 28, 2023

Day

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักปกครองท้องที่    นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว วัฒนา ประทุมสูตร ปีการศึกษา 2566 วัฒนา-IS-ฉบับสมบูรณ์Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นางสาว สิริกาญจน์ ภักดีชัยอานันท์ ปีการศึกษา 2566 สิริกาญจน์-านสมบูรณ์-2.66Download
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านดอนพัฒนา ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายประสงค์ ศรีโสภา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2566 บทที่-1-5-นายประสงค์-ศรีโสภาDownload
Read More