July 14, 2020

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “นโยบายว่าด้วยอำนาจอธิปไตยถาวรเหนือทรัพยากรธรรมชาติ กรณีความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในการจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมของประเทศไทย”
Read More