July 9, 2020

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ปฏิทินกิจกรรม Workshop ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 : วันที่ 12-13 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. หัวข้อ : คำถามการวิจัยและทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : วันที่ 19-20 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.00 น. หัวข้อ : การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วม : นักศึกษาที่ “สอบผ่าน” การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) และมีคุณสมบัติเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หมายเหตุ : ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พร้อมดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม SPSS มาใช้ประกอบการอบรมด้วย ครั้งที่...
Read More