June 7, 2020

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเรื่องการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี เป็นประธาน (6 มิ.ย. 2563)
Read More