Announcement

Tag

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Public Administration) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Public Administration) ปรัชญาของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารด้วยการประยุกต์และบูรณาการสหวิทยาการจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างสรรค์มุมมองระดับมหภาคจากมุมกว้าง และระดับจุลภาค ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันและอนาคตแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณค่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในทุกระดับของสังคม ตลอดจนเข้าใจในพลวัตการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นสากลและความเหมาะสมกับบริบทของสภาพและปัญหาการบริหารของไทย มุ่งมั่น สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำ ผู้บริหารให้กับทุกองค์การสามารถบริหารภายใต้แนวคิดการจัดการภายใต้ ระบบธรรมาภิบาลและ E-GOVERNMENT อย่างมีคุณค่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Ph.D. เน้นพัฒนาความรู้ทางปรัชญา วิชาการและวิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎี สำหรับวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตลอดจนทักษะทางการวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง...
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.ม. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A. ปรัชญาของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ มุ่งสร้างนักบริหารในราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน เนื้อหาหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารกิจการภาครัฐทั่วไป รวมถึงนักการเมืองทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคลากรท้องถิ่น นักปกครองท้องที่ องค์การพัฒนาเอกชน หรือธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับราชการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้ความเป็นจริงของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักทฤษฎีองค์การการบริหารเชิงพื้นที่ การบริหารและปฏิบัติการของภาครัฐทุกระดับ ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล มีทักษะในภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์วิจัย และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารสมัยใหม่และ E-GOVERNMENT หน่วยกิตและแผนการศึกษา หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36...
Read More
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)  มหาวิทยาลัยรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000 โทรศัพท์ 0-2997-2200 ต่อ 1048 email:  publicad@rsu.ac.th
Read More