November 5, 2021

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล“บุคคลต้นแบบแห่งชาติ” คนดีของสังคม ประจำปี 2564 สาขา ผู้เสียสละและอุทิศตน ได้รับศิษย์เก่าของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ วีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อาจารย์ประจำสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา
Read More