March 17, 2020

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และมี ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงให้งดการจัดการเรียนการสอนวิชาบรรยายในชั้นเรียนทุกรายวิชา นั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสต่อนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในช่วง 2 เดือนนับจากนี้ตามการคาดการณ์ของทางราชการ *จึงขอเลื่อนวันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก วิชา PAD 707 สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา และระดับปริญญาโท วิชา PAD 622 การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จากวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปเป็นวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำหรับรายวิชาอื่น จะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563
Read More