ข่าว ประกาศ กิจกรรม

Category

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวรพล ถังทอง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณวรพล ถังทองTime: Jul 7, 2023 09:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97777658624?pwd=NElxNUoxYmdRcHIyM1pPWVdaQ2VjQT09 Meeting ID: 977 7765 8624Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร 2  ห้อง 2-309 อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 20 คน
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณวุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ และคุณอภิชาต วรรณกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น. Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Time: Jun 29, 2023 18:00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96035849583?pwd=L1pCOWhxeTNrMnk3VG1aemc5YWhTZz09 Meeting ID: 960 3584 9583Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของพลเอกสุรสิทธิ์ ถนัดทาง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 – 16.30 น. Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ของพลเอกสุรสิทธิ์Time: Jun 23, 2023 13:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97021600318?pwd=YVIrTWZ5OG5VQ09nZk52NEVRbVhKQT09 Meeting ID: 970 2160 0318Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณรุ่งกานต์ เนตรานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. Topic: สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของคุณรุ่งกานต์  เนตรานนท์Time: Jun 23, 2023 13:00 Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97021600318?pwd=YVIrTWZ5OG5VQ09nZk52NEVRbVhKQT09 Meeting ID: 970 2160 0318Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณพรเทพ ล้อมพรม และขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณนัศรุณ กูใหญ่ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา  16.00 – 20 .00 น. Topic: สัมมนาโครงร่างของคุณพรเทพ / ส้มมนาป้องกันของคุณนัศรุณTime: Jun 16, 2023 16:00 น. Bangkok Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/94895427062?pwd=VUdaa000djdGQTFONldMZXNtZjlJZz09 Meeting ID: 948 9542 7062Passcode: 123456
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบสัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของคุณชลิดา กันหาลิลา นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 – 19.00 น. Topic: สัมมนาป้องกันดุษฎีนิพนธ์ Time: Jun 13, 2023 18:00 น. Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92579293896?pwd=S2xtcUs2MHFUL1k5cWlRZU4wY28wdz09 Meeting ID: 925 7929 3896Passcode: 123456
Read More
1 2 3 4 5 21