November 23, 2020

Day

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Read More
#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ จะจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 /2563 ขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป โดยมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมนำเสนอ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นางสาวอุไรวรรณ แมะบ้าน 2. นายอุทิศ วันเต 3. นางสาวมิรันตี พจนสุภาณ ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม หมายเหตุ : สถาบันฯ จะจัดสัมมนาดุษฎีนิพนธ์สำหรับนักศึกษาที่มีความพร้อมสอบป้องกันอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาแจ้งความจำนงมาที่สถาบัน เพื่อจักได้ดำเนินการจัดสัมมนาต่อไป
Read More