ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรณีศึกษา สถานีตำรวจทางหลวง 1 (ฉะเชิงเทรา) กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายตัดคะแนนใบอนุญาตขับขี่ไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กรณีศึกษา สถานีตำรวจทางหลวง 1 (ฉะเชิงเทรา) กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย พ.ต.ท.พิชยะพัศ อยู่เย็นศิริ
ปีการศึกษา 2566