การประเมินผลโครงการ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดระยอง (ฝึกอาชีพ) (ฐิติวัลค์ อาจทอง)

การประเมินผลโครงการ การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในจังหวัดระยอง (ฝึกอาชีพ)

โดย นายฐิติวัลค์ อาจทอง
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565