หลักสูตร ปริญญาเอก

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Public Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Public Administration)


ปรัชญาของหลักสูตร
  • รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการบริหารด้วยการประยุกต์และบูรณาการสหวิทยาการจากหลากหลายสาขา เพื่อสร้างสรรค์มุมมองระดับมหภาคจากมุมกว้าง และระดับจุลภาค ที่จำเป็นสำหรับผู้นำและผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันและอนาคตแบบองค์รวมได้อย่างมีคุณค่า มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในระดับสากล เข้าใจรูปแบบพฤติกรรมในทุกระดับของสังคม ตลอดจนเข้าใจในพลวัตการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
  • ผสมผสานระหว่างความเป็นเลิศทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ที่เป็นสากลและความเหมาะสมกับบริบทของสภาพและปัญหาการบริหารของไทย
  • มุ่งมั่น สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำ ผู้บริหารให้กับทุกองค์การสามารถบริหารภายใต้แนวคิดการจัดการภายใต้ ระบบธรรมาภิบาลและ E-GOVERNMENT อย่างมีคุณค่า
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Ph.D. เน้นพัฒนาความรู้ทางปรัชญา วิชาการและวิธีวิทยาเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางปรัชญาและทฤษฎี สำหรับวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตลอดจนทักษะทางการวิจัยที่เข้มแข็งเพื่อเรียบเรียงดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแท้จริง

ระบบการศึกษา

การศึกษาเป็นระบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่งๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์


ระยะเวลาการศึกษา

สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี


วัน เวลาเรียน

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม


สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3

publicad.rsu.ac.th 

โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1031, 1048

สมัครเรียนได้ที่ https://admissiononline.rsu.ac.th/


โครงสร้างหลักสูตร