แนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสำเร็จ (สุทนันทร์ ตั้งกอบลาภ)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรพนมทวน จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ประสบความสำเร็จ

โดย นายสุทนันทร์ ตั้งกอบลาภ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565