ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชนในภาครัฐกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน:ศึกษากรณี ชุมชนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (ปรัชญ์ญาวิชญ์ ถีอาสนา)

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้นำชุมชนในภาครัฐกับการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน:ศึกษากรณี ชุมชนบ้านโนนเขวา ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นายปรัชญ์ญาวิชญ์ ถีอาสนา
ปีการศึกษา 2566