ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ธนวัฒน์ สุดสวาท)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ทัศนคติของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

โดย นายธนวัฒน์ สุดสวาท
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565