คุณภาพชีวิตของบุคลากร สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ปนัดดา คำเพชร)

คุณภาพชีวิตของบุคลากร สังกัด กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาวปนัดดา คำเพชร
ปีการศึกษา 2566