คุณภาพชีวิตของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหญิงในช่วงสถานการณ์โควิด-19กรณีศึกษา: นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกปี 2021-2022 (อริษา พรมนก)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง คุณภาพชีวิตของนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกหญิงในช่วงสถานการณ์โควิด-19กรณีศึกษา: นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกปี 2021-2022

โดย นางสาวอริษา พรมนก
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565