คุณภาพการบริการสาธารณะของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี (ณัฏฐพร หล่อปรีชากุล)

คุณภาพการบริการสาธารณะของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาวณัฏฐพร หล่อปรีชากุล
ปีการศึกษา 2566