ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจทางการบริหารกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการธุรการเจเนอเรชันวาย ในสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด (ชฎาพร โพธิมน)

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจทางการบริหารกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการธุรการเจเนอเรชันวาย ในสำนักงานเลขาธิการสำนักงานอัยการสูงสุด

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาวชฎาพร โพธิมน
ปีการศึกษา 2566