ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างกับผลกระทบในการปฏิบัติงานภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานอัยการสูงสุด (สุชาวลี สุนทรวิภาต)

ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างกับผลกระทบในการปฏิบัติงานภาครัฐ: ศึกษากรณี สำนักงานอัยการสูงสุด

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาวสุชาวลี สุนทรวิภาต
ปีการศึกษา 2566