การรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ: ศึกษากรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พีรวัฒน์ โตอัสมิ)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การรับรู้และทัศนคติของประชาชนต่อคุณภาพการบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ: ศึกษากรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย นายพีรวัฒน์ โตอัสมิ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565