การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี (ณัฐชา  ลีลาภิรักษ์)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาวณัฐชา  ลีลาภิรักษ์
ปีการศึกษา 2566