การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (สิริกาญจน์ ภักดีชัยอานันท์)

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ   ไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาว สิริกาญจน์ ภักดีชัยอานันท์
ปีการศึกษา 2566