การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (จิตติพร วรรณะภูติ)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุข