การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักปกครองท้องที่  (วัฒนา ประทุมสูตร) 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักปกครองท้องที่   

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย นางสาว วัฒนา ประทุมสูตร
ปีการศึกษา 2566