การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (พูลลาภ บุญพยุง)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

โดย นายพูลลาภ บุญพยุง
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565