ประกาศ กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ป.โท ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ได้กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ อาคาร 2  ห้อง 2-309 อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีกำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 20 คน