ขอเชิญ นศ. ป.เอก ที่ผ่าน Workshop การนำเสนอ Paper ครั้งที่ 1 แล้ว ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ครั้งที่ 2 (จำกัด 10 คนเท่านั้น)

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เข้าร่วม Workshop การนำเสนองาน “เตรียม Paper ตั้งนาน นำเสนอให้ผ่านกรรมการ ทำยังไง” โดย ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล (อาจารย์หนึ่ง) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม Workshop ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-16.00 น.
Workshop ครั้งนี้ เนื่องจากมีเวลาเพียง 1 วัน จึงขอจำกัดผู้เข้าร่วมที่พร้อมจะฝึกปฏิบัติเหมือนการนำเสนอจริง จำนวน 10 คนเท่านั้น ตามลำดับการลงทะเบียนจองสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน
หากมีผู้ลงทะเบียนเกิน 10 คน รายชื่อผู้ที่เกินจำนวนจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติสำหรับเข้าร่วมใน Workshop เนื้อหาเดียวกันที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป ซึ่งจะกำหนดเวลาอีกครั้ง และประกาศให้ทราบโดยเร็ว
Workshop ครั้งนี้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. อภิปรายคนละ 5 นาที ทุกคน เพื่อตอบคำถามว่า ถ้านักศึกษาจะต้องนำเสนอเป็น Presentation สำหรับบทความ 2 บทความ นักศึกษาจะนำเสนอแต่ละบทความด้วยวิธีการและเนื้อหา เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
บทความที่ 1 : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ พนักงานราชการ Generation Y
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/download/48735/40492/
บทความที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมผ่านนโยบายสวัสดิการสังคม: กรณีศึกษาการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman/article/download/166900/120473/
2. ให้เตรียมตัวมาล่วงหน้า เพื่อฝึกปฏิบัติซ้อมนำเสนอ Paper สำหรับบทความ 1 ใน 2 บทความข้างต้น โดยให้นักศึกษาเลือกจัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอในกำหนดเวลา 20 นาที มาเพียง 1 บทความ (ไม่ต้องทำ 2 บทความ) ให้เตรียม Presentation ตามแนวทางที่อาจารย์บรรยายไว้ใน Workshop ครั้งที่ 1
นักศึกษาปริญญาเอกผู้สนใจให้ ลงทะเบียนด้วยการส่งข้อความ SMS เท่านั้น ถึง ดร.วีระยุทธ (อาจารย์หนึ่ง) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-795-5989 โดยระบุชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา เมื่อได้รับข้อความแล้ว อาจารย์จะตอบข้อความเพื่อแจ้งผลให้ทราบ
หมดเขตส่งข้อความภายในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
*จำกัด 10 คนแรกเท่านั้นสำหรับครั้งนี้
หมายเหตุ :  เวิร์คช็อปนี้จัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสอบเค้าโครงและสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ได้นำเสนอผลงานอย่างมีคุณภาพแบบมืออาชีพ รู้จักวิธีการนำเสนอสาระที่จำเป็นให้กระชับ อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการสอบพิจารณาได้ง่าย และลงมติผลการสอบได้