ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ 25 มิ.ย. 64

#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (ทางออนไลน์) ของ คุณอัญชลินทร์ สิงห์คำ  นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน .. 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

Topic: สอบเค้าโครง
Time: Jun 25, 2021 13:30 Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97175230684?pwd=cjFLdzRkWDAwRUJyUXJiRk52OGgzQT09

Meeting ID: 971 7523 0684
Passcode: 123456