หลักสูตร ปริญญาเอก

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Philosophy (Public Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  ปร.ด.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  Ph.D. (Public Administration)

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมี ภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

ระยะเวลาการศึกษา

สำหรับผู้ที่สำเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

วัน เวลาเรียน

เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1048

publicad.rsu.ac.th


ปรัชญา

เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาทั้ง ในระดับสากล การตระหนักในจริยธรรมในการบริหารและความสำคัญของค่านิยมเรื่องสาธารณประโยชน์ (public interest value) และความรอบรู้ลึกซึ้งในปรัชญา สภาพและปัญหาเฉพาะของระบบบริหารภาครัฐ ของไทย เช่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น สร้างความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน ปัญหา ประเด็นและกรณีสาธารณะ ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษา ต่างประเทศเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาการ วิจัยและการติดต่อสื่อสาร สร้างความรอบรู้และความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมกับ รัฐบาลยุคอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) ตลอดจนสร้างทักษะการวิจัยทั้งการวิจัยพื้นฐานเพื่อขยายและ เพิ่มพูนองค์ความรู้ และการวิจัยประยุกต์เพื่อนำความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการให้คำปรึกษาเพื่อ ปรับปรุงการบริหารในภาคปฏิบัติ


องค์ประกอบหลักสูตร

แบบที่ 1 ผู้จบปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ /บริหารที่ศึกษาวิชาพื้นฐานครบถ้วน

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 700            ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้

(Philosophy and Theory of Knowledge)    3(3– 0)

PAD 703            สถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัย

(Advanced Statistics for Research)           3(3– 0)

PAD 706            สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย

(Seminar in Thai Politics, Public Economics and Society)     3(3– 0)

PAD 707            สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา

(Seminar on Theories of Development)    3(3– 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 708            สัมมนาธรรมาภิบาลและ จริยธรรมการบริการสาธารณะ

(Seminar on Good Governance and Public Service Ethics) 3(3– 0)

PAD 704            ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง I

(Advanced Social and Management Research I )   3(3– 0)

PAD 709            สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

(Seminar on Public Policy Theory)            3(3– 0)

PAD 710            สัมมนาทฤษฎีองค์การและการบริหารชั้นสูง

(Seminar on Advanced Organization& Management Theory) หรือ    3(3– 0)

PAD 711            สัมมนาการปกครองและ การบริหารท้องถิ่น

(Seminar on Local Government and Administration) หรือ    3(3– 0)

PAD 712            สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ

(Seminar on Public Enterprise Management)         3(3– 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

PAD 705            ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง II

(Advanced Social and Management Research II ) 3(3– 0)

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์

(Advanced Social and Management Research II ) 3(3– 0)

รวม       6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          12 (12-0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          12 (12-0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          6 (6-0)

รวม       3 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          3(3 – 0)

รวม       3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          3(3 – 0)

รวม       3 หน่วยกิต


แบบที่ 2 สำหรับผู้จบปริญญาโทด้านอื่น นอกจากทางรัฐประศาสนศาสตร์/หรือบริหาร

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 620            รัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารรัฐกิจแผนใหม่

(Public Administration and New Public Management)         3(3 – 0)

PAD 612            องค์การ การบริหารและ พฤติกรรมองค์การ

(Organization, Management and Organization Behavior)    3(3 – 0)

PAD 613            การคลังสาธารณะและ การบริหารการคลัง

(Public Finance and Fiscal Management)   3(3 – 0)

PAD 615            นโยบายสาธารณะ และการบริหารเชิงกลยุทธ์

(Public Policy and Strategic Management)             3(3 – 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 616            การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Management and Development)           3(3 – 0)

PAD 617            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

(Management Information System)          3(3 – 0)

PAD 700            ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้

(Philosophy and Theory of Knowledge)    3(3 – 0)

PAD 703            สถิติชนั้ สูงสำหรับการวิจัย

(Advanced Statistics for Research)           3(3 – 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

PAD 709            สัมมนาทฤษฎีนโยบายสาธารณะ

(Seminar on Public Policy Theory)            3(3 – 0)

PAD 704            ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง I

(Advanced Social and Management Research I )   3(3 – 0)

รวม       6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 707            สัมมนาทฤษฎีการพัฒนา

(Seminar on Theories of development)     3(3 – 0)

PAD 700            ปรัชญาและทฤษฎีว่าด้วยความรู้

(Philosophy and Theory of Knowledge)    3(3 – 0)

PAD 704            ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม และทางการบริหารชั้นสูง II

(Advanced Social and Management Research II ) 3(3 – 0)

PAD 706            สัมมนาการเมือง เศรษฐกิจสาธารณะและสังคมไทย

(Seminar on Thai Politics, Public Economics and Society)    3(3 – 0)

PAD 708            สัมมนาธรรมาภิบาลและ จริยธรรมการบริการสาธารณะ

(Seminar on Good Governance and Public Service Ethics) 3(3 – 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 705            ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและทางการบริหารชั้นสูง II

(Advanced Social and Management Research II ) 3(3 – 0)

PAD 710            สัมมนาทฤษฎีองค์การและการบริหารชั้นสูง

(Seminar on Advanced Organization& Management Theory) หรือ    3(3 – 0)

PAD 711            สัมมนาการปกครองและการบริหารท้องถิ่น

(Seminar on Local Government and Administration) หรือ    3(3 – 0)

PAD 712            สัมมนาการบริหารรัฐวิสาหกิจ

(Seminar on Public Enterprise Management)         3(3 – 0)

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          6(6 – 0)

รวม       12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          6(6 – 0)

รวม       6 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          12(12 – 0)

รวม       3 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

PAD 799            ดุษฎีนิพนธ์          0(3 – 0)