หลักสูตร ปริญญาโท

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยรังสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Public Administration

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  รป.ม.

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  M.P.A.

หน่วยกิตและแผนการศึกษา

หลักสูตรมีหน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

มีแผนการศึกษา 2 แผน ได้แก่

แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผน ข. ศึกษารายวิชาและทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ (ที่ ก.พ. รับรอง)

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

พิจารณาจากคุณสมบัติประสบการณ์ในการทำงาน ใบสมัคร หลักฐานการศึกษา และสอบสัมภาษณ์

วัน เวลาเรียน

เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม

ภาคเรียนที่ 3 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (อาคาร 2) ชั้น 3

โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ 1048

publicad.rsu.ac.th


รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์ แม้ความมุ่งหมายหลักคือ การฝึกฝนนักบริหารหรืออนาคตนักบริหาร ในราชการและรัฐวิสาหกิจ แต่เนื้อหาหลักสูตรนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่น้อยสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกิจการภาครัฐทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทุกระดับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ บุคลากรของท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชน หรือแม้กระทั่งธุรกิจเอกชนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับราชการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่รู้ความเป็นจริง ของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และระบบบริหาราชการแผ่นดินร่วมสมัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักทฤษฎีองค์การ การบริหารและปฏิบัติการ (operations) ของบ้านเมืองทุกระดับ ยึดมั่นในจริยธรรมและ หลักธรรมาภิบาล มีทักษะในภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์วิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สำหรับยุค e-government