สำนักหอสมุดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบและการเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์”

ด้วยสำนักหอสมุดจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบและการเลือกวารสารระดับนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์” โดยคุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนทรัพยากรอิเล็คทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัทบุ๊คส์โปรโมชั่น ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/jk2zCawmz8ZXVjbW9 หรือ สแกน QR Code ที่โปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล พฤกษศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด โทร.3465


#สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ #มหาวิทยาลัยรังสิต