การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสนามในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (สาเรศร์ พุฒทอง)

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นำท้องที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา: โรงพยาบาลสนามในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดย นายสาเรศร์ พุฒทอง
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีการศึกษา 2565